Banner fotowedstrijd scheurkalender

Algemene voorwaarden HCC

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 Abonnement: alle door HCC aangeboden abonnementen.

1.3 Back-up: kopieën van gegevens die preventief worden gemaakt om belangrijke gegevens veilig te stellen voor het geval er zich daadwerkelijk problemen voordoen.

1.4 HCC: de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging HCC, kantoorhoudende en gevestigd te (2011 MR) Haarlem aan het Kenaupark 23, Postbus 6340, 2001 HH Haarlem.

1.5 HCC-leden: natuurlijke personen die een lidmaatschap van de vereniging HCC hebben.

1.6 Dienst: dienst(en) van HCC, waaronder de diensten die al dan niet middels een abonnementsvorm of lidmaatschapsvorm aan de Klant wordt aangeboden.

1.7 Gebruiker: iedereen die de Website van HCC bezoekt.

1.8 Producten: de door HCC aangeboden producten.

1.9 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met HCC een Overeenkomst aangaat, waaronder HCC-leden die een Lidmaatschap van de vereniging HCC hebben en Diensten en Producten in de zin van deze voorwaarden van HCC afnemen.

1.10 Lidmaatschap: het lidmaatschap van de vereniging HCC dat exclusief toegang geeft tot bepaalde producten en diensten.

1.11 Mobiele PIN: het direct vorderen van betaling middels technologische middelen direct na de levering van de dienst.

1.13 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en HCC op grond waarvan HCC de Dienst, dan wel het Product ter beschikking stelt, daaronder begrepen de Diensten en Producten die HCC op basis van het Lidmaatschap aan HCC-leden ter beschikking stelt.

1.14 Website: de website van HCC, te weten: HCC.nl.

Artikel 2 Werkingssfeer

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en transactie waaronder begrepen maar niet uitsluitend onderhandelingen, offertes, adviezen, aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten en werkzaamheden van HCC voor zover één en ander betrekking heeft op Producten en/of Diensten, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.

2.2 Ten aanzien van HCC-leden zijn de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden alleen van toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met hetgeen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging HCC is bepaald.

2.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

2.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.5 HCC is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Indien HCC de Algemene Voorwaarden wijzigt, zal zij dit aan haar Klanten bekend maken. De wijzigingen treden 30 (dertig) kalenderdagen na deze bekendmaking, dan wel op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld, in werking. Indien de Klant een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij tot drie weken na het bekendmaken van de wijzigingen, de mogelijkheid om de Overeenkomst met ingang van de afloop van zijn Lidmaatschap schriftelijk op te zeggen.

2.6 Een Overeenkomst komt tot stand en vangt aan nadat HCC een opdracht schriftelijk, dan wel per e-mail of anderszins heeft geaccepteerd of nadat HCC met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

2.7 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigbare bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Informatieplicht

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de Website.

Artikel 4 De Dienst en het toegelaten gebruik daarvan

4.1 HCC is gerechtigd de uitvoering van de Dienst geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden. HCC spant zich in de aan haar verstrekte opdrachten zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Eén en ander op grond van de op dat moment geldende normen, maatstaven van kennis en stand der wetenschap voor zover redelijkerwijs bekend.

4.2 HCC spant zich in om de door haar aangeboden Dienst optimaal beschikbaar te laten zijn, zij kan echter niet garanderen dat de Klant te allen tijde van de Dienst gebruik kan maken.

4.3 HCC kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit de onjuiste of onvolledige uitvoering van een door tussenkomst van HCC aangeboden dienst.

4.4 HCC is gerechtigd om procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Dienst aan te brengen. Dit zal voornamelijk betrekking hebben op het oplossen van storingen, beter functioneren van de Dienst of het in overeenstemming brengen van de Dienst met de voortschrijdende wetenschappelijke inzichten en/of ontwikkelingen in de techniek.

4.6
a. Een account van HCC!net is niet overdraagbaar aan een derde, noch krijgen derden toegang tot een HCC!net account.
b. Indien onder het account van HCC!net sub-accounts zijn aangemaakt is het bepaalde onder a van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Privacy

5.1 Door op de Website van HCC “Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden” aan te vinken, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming om in het kader van de Producten en Diensten de opgegeven persoonsgegevens te verwerken en te verzamelen en deze zo nodig uit te wisselen met derden voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening.

5.2 Om de Producten en Diensten te kunnen aanbieden, dient HCC persoonsgegevens te verzamelen. HCC neemt de persoonsgegevens op in een bestand, dat is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

5.3 HCC draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over privacy staat in de privacyverklaring op hcc.nl.

Artikel 6 Prijswijzigingen en prijsindexering

6.1 Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.

6.2 Alle van toepassing zijnde prijzen, (prijs-)wijzigingen en aanbiedingen staan op de website.

6.3 Op de Website worden de actuele prijzen en aanvullende voorwaarden vermeld.

6.4
a. HCC is gerechtigd de prijs van lopende Overeenkomsten te wijzigen. HCC zal de prijswijziging tijdig, uiterlijk 30 dagen voor de datum waarop de tariefswijziging van toepassing wordt, via de website mededelen of op andere wijze aan de Klant kenbaar maken.
b. Indien de Klant de tariefswijziging niet accepteert, is de Klant, binnen 3 weken na de in dit Artikel bedoelde kennisgeving, gerechtigd de Overeenkomst met HCC schriftelijk op te zeggen, tegen de in de kennisgeving van HCC genoemde datum waarop de tariefswijziging in werking zou treden. In dit geval kan de Klant HCC niet aanspreken op nakoming van de overeenkomst.
c. Indien de tariefswijziging slechts wordt veroorzaakt door het doorberekenen van kostenstijging voortvloeiende uit van overheidswege opgelegde maatregelen, ontstaat er voor de Klant geen recht de overeenkomst met HCC conform het bepaalde onder b op te zeggen.

6.5 Onverminderd het voorgaande is HCC gerechtigd éénmaal per jaar haar prijzen te indexeren conform de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor Statistiek. De indexering van haar prijzen geeft de Klant niet het recht de Overeenkomst op te zeggen. Artikel 6.4 is niet van toepassing op de indexering.

Artikel 7 Betaling

7.1 De Klant is gehouden elke factuur uiterlijk te voldoen op het tijdstip dat zijn Lidmaatschap voldaan dient te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Diensten/Producten die niet onder een Abonnement of het Lidmaatschap vallen of van aanvullende aard zijn en die aan huis worden aangeboden, dienen direct door de Klant per Mobiele PIN aan HCC te worden voldaan voor zover de Klant een natuurlijk persoon betreft. Tevens is het mogelijk HCC of een derde partij (conform art 4.1) te machtigen om de door de Klant verschuldigde vergoedingen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening op de door HCC te stellen voorwaarden.

7.3 Indien de factuur niet binnen de in lid 7.1 bepaalde termijn is voldaan, is de Klant vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en een rente van 1 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand wordt gelijkgesteld met een hele maand.

7.4 Alle betalingen door of namens de Klant geschieden eerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens in mindering op de hoofdsom.

7.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten die HCC maakt, als gevolg van non-betaling volgens dit artikel, komen geheel ten laste van de Klant.

7.6 Indien de Klant de factuur betwist, dient hij dit binnen 14 dagen na factuurdatum omkleed met redenen schriftelijk aan HCC kenbaar te maken. Na deze termijn vervalt het recht van de Klant om de factuur te betwisten.

7.7 HCC is gerechtigd om vooruitbetaling of het afgeven van een incassomachtiging te vorderen. Alle kosten die aan de vooruitbetaling dan wel incassomachtiging verbonden zijn komen voor rekening van de Klant.

7.8 Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Klant door middel van een betalingsherinnering schriftelijk meegedeeld en wordt door HCC een nadere termijn van betaling vastgesteld. Indien ook na het verstrijken van die betalingstermijn betaling uitblijft, is de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en een rente van 1 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand wordt gelijkgesteld met een hele maand. Wanneer de automatische incasso niet tot betaling heeft geleid, alsmede de daaropvolgende betalingsherinnering, is HCC gerechtigd de levering van de Dienst/Product te staken totdat de Klant aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Overdracht van de eigendom van zaken geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de Klant aan alle verplichtingen ter zake van de tegenprestatie voor de door HCC geleverde zaken heeft voldaan.

8.2. Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud is het de Klant niet toegestaan de door HCC geleverde zaken te verpanden, te vervreemden of anderszins te bezwaren.

8.3 De Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en herkenbaar als eigendom van HCC te bewaren.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van Producten en Diensten, waaronder mede begrepen de bijbehorende ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Dienst, berusten uitsluitend bij HCC of haar leveranciers. De levering van de Dienst of de terbeschikkingstelling van de Producten strekt niet tot enige overdracht van intellectuele eigendom.

9.2 De Klant verkrijgt slechts, voor de duur van de Overeenkomst, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de aan hem/haar ter beschikking gestelde Diensten en Producten voor de overeengekomen doelstellingen. De Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan deze Algemene Voorwaarden en/of het gebruikersreglement.

9.3 Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van HCC is het de Klant niet toegestaan de Software op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

9.4 Het is de Klant niet toegestaan de aanduidingen van HCC of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid HCC

10.1 HCC is slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in dit artikel, behalve in die gevallen dat de wet een beperking van de aansprakelijkheid uitsluit. Wanneer HCC toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst, is HCC slechts aansprakelijk voor de schade die aan HCC valt toe te rekenen.

10.2 Van de aansprakelijkheid van HCC als bedoeld in Artikel 10.1, is uitgezonderd het eigen risico van HCC. De aansprakelijkheid wordt in ieder geval beperkt tot de door HCC in haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekerde bedragen. Op verzoek van de Klant wordt een afschrift van de polisvoorwaarden van deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering toegezonden.

10.3 HCC sluit in het kader van haar bedrijfsaansprakelijkheid als bedoeld in dit Artikel een, voor de branche waarin zij opereert, gebruikelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af ten behoeve van de Klant en ter waarborging van haar verplichtingen uit dit artikel.

10.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de Klant onverwijld na het ontstaan enige schade, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes weken na het ontstaan, bekend worden of redelijkerwijs bekend zijn van de schade per aangetekend schrijven een klacht ter zake bij HCC indient en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van HCC.

10.5 De Klant vrijwaart HCC voor alle schade die HCC mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door HCC geleverde Diensten en Producten.

10.6 Onverminderd het voorgaande, wordt elke aansprakelijkheid van HCC voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie of niet behaalde besparing in alle gevallen uitgesloten.

10.7 HCC kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het tijdelijk niet of gedeeltelijk beschikbaar stellen van Diensten of Producten.

10.8 Wanneer de Klant aan HCC een probleem met betrekking tot zijn Computer of Software voorlegt, gaat HCC ervan uit dat de Klant zelf een back-up heeft gemaakt. HCC kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het verlies van data en aanvaardt hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.

10.9 In geval van een onrechtmatige daad van HCC, of van haar werknemers of ondergeschikten, dan wel derden aan wie HCC de opdracht heeft uitbesteed waarvoor HCC rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is HCC slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade, die het gevolg is van dood of lichamelijk letsel en van andere schade, die te wijten is aan opzet of grove schuld.

10.10 HCC is nimmer aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de Klant en schade wegens door HCC gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een Overeenkomst is.

10.11 HCC is nimmer aansprakelijk voor Producten die van derden betrokken zijn.

10.12 Dit Artikel is van overeenkomstige toepassing op door HCC ingeschakelde hulppersonen en/of derden, daaronder HCC-leden begrepen.

Artikel 11 Gebruik Website

11.1 Het is Gebruikers niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HCC. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

11.2 Het gebruik van enige informatie verkregen middels de Website gebeurt voor risico van de Gebruiker.

11.3 Door Gebruikers van de Website geplaatste berichten geven niet de mening van HCC weer en moeten beschouwd worden als de privémening van de plaatser van het bericht of de reactie.

11.4 HCC betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer van haar Website. Dat geldt ook voor de informatie die zij op haar website ter beschikking stelt aan Gebruikers. HCC aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen die de Gebruiker neemt op grond van de ter beschikking gestelde informatie, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten.

11.5 HCC stelt HCC-leden, die zich daarvoor hebben aangemeld, middels haar Website in de gelegenheid om in contact te treden met andere HCC-leden. HCC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de uit dit contact voortvloeiende gevolgen, van welke aard dan ook.

11.6 HCC heeft het recht Gebruikers de toegang tot niet openbare gedeeltes van de Website te ontzeggen.

Artikel 12 Overmacht

12.1 HCC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien dit voor HCC redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van HCC ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden (overmacht). Onder overmacht wordt onder andere begrepen oorlog, wegversperringen, files, weersomstandigheden, uitvallen of storingen in de elektriciteitsvoorzieningen, storingen in de telecommunicatie infrastructuur/internetverbindingen, telefoon- of andere communicatienetwerken waarvan HCC voor de uitvoering van haar Diensten afhankelijk is, maar op welk continue functioneren zij redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen.

12.2 In geval van overmacht aan de zijde van HCC zoals in Artikel 12.1 omschreven, aanvaardt HCC slechts aansprakelijkheid voor de schade van de klant voor zover HCC ten gevolge van de Overmacht een voordeel heeft genoten dat zij zonder overmacht bij een deugdelijke nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 13 Duur, (tussentijdse) beëindiging en stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst

13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de Overeenkomst als een Overeenkomst voor onbepaalde tijd.

13.2 Opzegging van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van uiterlijk 2 kalendermaanden voor de ingangsdatum van het lidmaatschapsjaar.

13.3 Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is niet mogelijk, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

13.4 Elke Overeenkomst eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van de partijen de ontbinding van de Overeenkomst inroept in de volgende gevallen;
• de Klant in verzuim is met zijn verplichtingen
• de Klant een verzoek indient tot het verlenen van surseance van betaling
• de Klant zijn faillissement aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard

Artikel 14 Toepasselijk recht en Geschillen

14.1 Op alle Overeenkomsten tussen HCC en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten die door HCC zijn gesloten en onder het bereik van deze Algemene Voorwaarden vallen zullen worden beslecht door de volgens de wet bevoegde Rechter.

 

 

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden